Hoàng Kim Môn Phái

Rương Hoàng Kim Môn Phái là loại cực phẩm mang trong mình hàng trăm bảo vật được đúc kết bằng tinh hoa của võ học môn phái chỉ rơi ra khi hạ gục được các Boss Hoàng Kim Môn Phái. Tuy nhiên, các bảo rương này chỉ có thể được mở ra bời Chìa Khóa Hoàng Kim.

Được biết rằng khi sở hữu được các Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái từ bảo rương, nguồn nội lực từ bên trong sẽ lập tức được thúc đẩy, khí huyết lưu thông và thân thể trở nên cường tráng. Các tầng võ học uyên thâm của môn phái từ đó mà được nâng lên tầm cao mới giúp nhân sĩ dễ dàng xông pha trận địa lập nghìn đại công & xưng bá giang hồ!

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 09/10/2019
  • Điều kiện: Phải có Rương Hoàng Kim Môn Phái & Chìa Khóa Hoàng Kim tại hành trang.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Công Thành Chiến
Chìa Khóa Hoàng Kim
  • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 1000 Xu/vật phẩm.
  • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể: Ném ra, xếp chồng. Rớt khi có PK.
  • Cách sử dụng: Dùng mở Rương Hoàng Kim Môn Phái.
Công Thành Chiến
Rương Hoàng Kim Môn Phái
(tương ứng môn phái)
  • Nguồn gốc: Hạ Boss Hoàng Kim Môn Phái nhận được Rương tương ứng môn phái.
  • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể: Ném ra, xếp chồng. Rớt khi có PK.
  • Cách sử dụng: Nhấp phải sử dụng cùng Chìa Khóa Hoàng Kim sẽ ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng Kim Môn Phái trong 5 món đã quay random mỗi tháng.

Phần thưởng từ Rương Hoàng Kim Môn Phái

  • Dùng Chìa Khóa Hoàng Kim để mở Rương Hoàng Kim Môn Phái  (ngẫu nhiên loại, chỉ số, kháng tính,...)


Rương Hoàng Kim Nhánh Trang bị
(ngẫu nhiên loại, chỉ số, kháng tính,...)
 Số Thứ Tự
Thiên Vương Chùy Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy 1
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp 2
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái 3
Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển 4
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa 5
Thương Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương 6
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải 7
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu 8
Kế Nghiệp HỏaVân Kỳ Lân Thủ 
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa 10
Đao Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao 11
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp 12
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn 13
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển 14
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn 15
Ngũ Độc Chưởng U Lung Kim Xà Phát đái 16
U Lung Xích Yết Mật trang 17
U Lung Thanh Ngô Triền yêu 18
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển 19
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý  20
Đao Minh ảo Tà Sát Độc Nhận 21
Minh ảo U Độc ám Y 22
Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn 23
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển 24
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài 25
Bùa Chú Phược Phá giáp đầu hoàn 26
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù  27
Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn 28
Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển 29
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa 30
Thúy Yên Đao Tê Hoàng Phụng Nghi đao 31
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y 32
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái 33
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển 34
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn 35
Song Đao Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao 36
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên 37
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái 38
Bích Hải Hồng Lăng Ba 39
Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn 40
Thiên Nhẫn Mâu Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 41
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp 42
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu 43
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển 44
Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới 45
Bùa Ma Hoàng Kim Giáp Khôi 46
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên 47
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái 48
Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc 49
Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa 50
Đao Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện 51
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên 52
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới 53
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội 54
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý  55
Côn Lôn Đao Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết 56
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào 57
Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái 58
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ  59
Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn 60
Kiếm Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan 61
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù  62
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái 63
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi 64
Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi giới 65
Bùa Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán 66
Vụ ảo Ki Bán phù chú  67
Vụ ảo Thúc Tâm chỉ hoàn 68
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội 69
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa 70
Thiếu Lâm Đao Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển 71
Tứ Không Tử Kim Cà Sa 72
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao 73
Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái  74
Tứ Không Giới Luật Pháp Giới 75
Côn Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa 76
Phục Ma Tử Kim Côn 77
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều 78
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu 79
Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài 80
Quyền Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão 81
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa 82
Mộng Long Huyền Ti Phát Đái 83
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội 84
Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài 85
Đường Môn Tụ Tiễn Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc 86
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 87
Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên 88
Thiên Quang Sâm La Thúc Đái 89
Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn 90
Phi Tiêu Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp 91
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc 92
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn 93
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội 94
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý 95
Phi Đao Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp 96
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu 97
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao 98
Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hoả Bội 99
Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa 100
Bẫy Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán 101
Địa Phách Khấu Tâm Trạc 102
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên 103
Địa Phách Tích Lịch Lôi Hoả Giới 104
Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa 105
Nga My Kiếm Vô Gian Thanh Phong Truy Y 106
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển 107
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ 108
Vô Gian Phất Vân Ti Đái 109
Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm 110
Chưởng Vô Ma Ma Ni Quán 111
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài 112
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu