Sự Kiện Chào Đón 30/4

Sự Kiện Even Hằng Ngày Chào Đón 30 Tháng 4 

Event Sự Kiện 30-04
 Nguyên liệu  Nguồn gốc

 

Ngôi Sao Ước Vọng

 Mua tại Sứ giả sự kiện : 5 vạn

 Mua tại kỳ trân các : 3 xu

 

Huân Huy

 Đổi tại Npc tống kim : 200 tích lũy

 

Huân Chương Chiến Thắng

 Ghép tại Sứ giả sự kiện

mua trưc tiếp kì trân các

2 xu 

Người Chơi Tự Gép Cần

Ngôi Sao Ước Vọng + Huân Huy

 

Phần Thưởng:
 • EPX : 500.000/even kinh nghiệm
Vật Phẩm :
 • Thiên sơn tuyết liên
 • An Bang Tinh Thạch Hạng Liêm
 • An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
 • An Bang Cúc Chỉ Hoàn Tỉ Lệ
 • An Bang Điền Thạch Ngọc Bội
 • Định Quốc tĩ lệ
 • Hiệp Cốt
 • Nhu Tình
 • Thien hoàng
 • Tiên Thảo lộ
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng
 • Vật phẩm được xếp chồng và dc giao dịch vứt bỏ