Trao Thưởng Đua Top - Máy Chủ Biện Kinh

Danh sách thưởng đua TOP.

 Tên Nhân Vật Cấp Độ  Xếp Hạng
 Liệt Hỏa  95
Thanh0  92 
 Em Thich  91  3
 Thích Tán Gái 91 
 PHaiNayKInh  90  5
 Thanh4 90   6
 ChuộtTL  89  7
Đang Chịch 89   8
 Thằng Bờm 89  9
 DM Thanh  89  10

Top 3 và 4 do kinh nghiệm sát nhau quá nên BQT quyết định phát 2 bạn Phần thưởng top 3.