Thời Gian Hoạt Động

 Chi Tiết Hoạt Động Võ Lâm Công Thành Chiến

   
12h00   Hái Quả Huy Hoàng
 12h30  Boss Tiểu 
 12h30 Chiến Long Động
13h00 Tống Kim
 15h00 Tống Kim
 17h00 Tống Kim
18h00  Liên Đấu
19h30 Boss Đại
20h10 Boss Nguyên Soái
21h00 Tống Kim Đặc Biệt
 22h05 Hoa Đăng 
22h30 Chiến Long Động
 23h00 Boss Đại